Schooluren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8.45-9.35 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1
9.35-10.25 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2
10.25-10.40 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd
10.40-11.30 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3
11.30-12.20 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4
(tot 12uur)
12.20-13.30 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd
13.30-14.20 Les 5 Les 5 Les 5 Les 5
14.20-14.35 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd
14.35-15.30 Les 6 Les 6 Les 6 Les 6

Speeltijden, middagspeeltijd

We organiseren twee speeltijden (om 10.25 uur en 14.20 uur) en 1 middagspeeltijd (van 12.20 uur tot 13.30 uur).
Tijdens de speeltijd kan je kind een stuk fruit of gezonde koek eten.

Tijdens de middag breng je je boterhammen mee of eet je een warme maaltijd.  Je kan een drankje kopen tijdens de middagpauze: water, bruiswater, choco of melk.

Je kind mag de hele dag water drinken. Je geeft een gevulde drinkbus mee die op school kan bijgevuld worden.

We vragen om fruit of koek in een hersluitbaar doosje te stoppen. Zo kan er geen papier of plastic op de speelplaats terecht komen.

Toezichten

Om 8.25 uur opent de school.
Na de schooluren organiseren we toezicht 15.45 uur

Voor- en naschoolse opvang

Je kind kan naar op voor- en naschoolse opvang in De Kloemp gaan.

Kinderclub ’t Kloempke is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang,
georganiseerd door het gemeentebestuur en erkend door Kind en Gezin voor een capaciteit van 50 plaatsen.

Het IBO is geopend voor en na de schooluren, op schoolvrije dagen en vakantiedagen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Er wordt opvang voorzien van maandag t.e.m. vrijdag van 6.30 uur tot de school begint en vanaf het einde van de school tot 18.30 uur.
Op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties is de kinderclub geopend van 6.30 uur tot 18.30 uur

.Schoolstraat 67
3380 Glabbeek
ibo@glabbeek.be
016/77.82.07
016/77.18.38

Verantwoordelijke: Wendy Vanwinckel

Inschrijvingsperiode

Alle kinderen zijn welkom bij ons.

Ons team heeft hard nagedacht en gewerkt aan het opvoedingsproject. Wij staan hier helemaal achter en verwachten dit ook van de ouders van onze leerlingen.
We zouden het heel erg appreciëren als je dit even leest.

Vind je ons opvoedingsproject ook helemaal top?
Dan kan je op elk moment in het jaar je kind komen inschrijven voor het schooljaar dat nu loopt of voor volgend schooljaar.

Je neemt contact met ons op:
Annemie.everaerts@vbsdeduizendpoot.be
016/77 75 20

Openklasdagen

Verschillende keren per jaar organiseren we een openklasdag voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan.Terwijl de kinderen proeven van het leven in de klas, nodigen we de ouders uit voor een tas koffie of thee.

Er is ruimte om al je vragen te stellen. Wil je graag een rondleiding op school, dan tonen we onze school vol trots.

De datum van de volgende openklasdag vind je op de homepagina.

Elke instapdatum wordt vooraf gegaan door een openklasdag.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit de instap- en openklasdagen:

Openklasdag

Instapdag

Geboortedatum

30 augustus 2019,
13 u tot 16 u

2 september 2019

Van 04/12/2016
tot 02/03/2017

23 oktober 2019,
10.45u tot 12 u

4 november 2019

Van 03/03/2017
tot 04/05/2017

18 december 2019,
10.45u tot 12 u

6 januari 2020

Van 05/05/2017
tot 06/07/2017

29 januari 2020,
10.45 u tot 12 u

3 februari 2020

Van 07/07/2017
tot 03/08/2017

19 februari 2020,
10.45 u tot 12 u

2 maart 2020

Van 04/08/2017
tot 02/09/2017

25 maart 2020,
10.45 u tot 12 u

20 april 2020

Van 09/09/2017
tot 20/10/2017

20 mei 2020,
10.45 u tot 12 u

25 mei 2020

Van 21/10/2017
tot 25/11/2017

Ons opvoedingsproject

De naam voor onze school is meer dan een naam …

De duizendpoot van VBS De Duizendpoot streeft naar een harmonische ontwikkeling bij alle kinderen op onze schoolbanken.
We willen de kinderen laten groeien tot creatieve, flexibele jongeren. Net zoals een duizendpoot vertrouwt op het onderlinge samenspel van elk pootje, zo willen wij ook samenwerken aan deze complexe taak om kinderen tot leren te brengen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen hier op hun beurt leren dat zij elk talent, elk segment van de duizendpoot, kunnen ontplooien en dat elk deeltje hen maakt tot wie ze echt zijn

.De duizendpoot bewandelt een weg doorheen de glooiing van het Hageland, door de groene landelijke gemeente Glabbeek. Met vallen en opstaan, op zijn of haar eigen tempo, met veel of weinig zijweggetjes, met GPS of zonder,… doorlopen de kinderen hun schoolloopbaan in VBS De Duizendpoot. Het schoolteam vormt de leerlingen met richtingsaanwijzers zoals het schooleigen opvoedingsproject en daaraan gekoppelde visies, maar evenzeer wegenkaarten als leerplannen en het ontwikkelingsplan van het Katholieke Onderwijs Vlaanderen als houvast.

De kleurpotloden verwijzen naar de schoolomgeving waarin de kinderen terecht komen. Naast het leren werken met het hoofd, is er ook aandacht voor de ontwikkeling van hart en handen. Wanneer kinderen instappen, starten ze met een eigen doos vol kleurpotloodjes die van thuis uit meekwam. Die kleurpotloodjes werden reeds in een bepaalde vorm geslepen. Doorheen de jaren komen er bij ons op school, onder leiding van het hele team kleuren en tinten bij. De kinderen en ook hun kleurdoos worden rijker. Met die kleurpotloden maken de kinderen elk hun eigen tekening, hun eigen persoon.

Werken aan een christelijke identiteit

VBS De Duizendpoot is een christelijk geïnspireerde dialoogschool. De sociale en morele ontwikkeling van elk kind staat bij ons voorop. Elke leerling is uniek, met zijn eigen talenten en beperkingen. Om op te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige mensen moeten kinderen ondersteund worden door elkaar, door leerkrachten, door iedereen die betrokken is bij de school.
Als team dragen we waarden als respect, vertrouwen, dankbaar zijn, vergeven, genieten van het leven,… hoog in het vaandel en trachten dit door te geven aan de kinderen. We geven expliciet uitdrukking aan onze identiteit en profileren ons door een gevarieerd en zinvol aanbod van pastorale activiteiten en godsdienstlessen. Vanuit verbondenheid en solidariteit met anderen en de wereld, zetten we ons in voor diverse en weloverwogen goede doelen.

Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

Om te werken aan de harmonische ontwikkeling van de hele persoon, zorgt de school voor een realiteitsgetrouw en gedifferentieerd aanbod dat aansluit bij wat de leerlingen al kennen of kunnen, bij hun talenten en hun noden. We geloven in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Bij het uitwerken van het positief en rijk leerklimaat wordt er rekening gehouden met de verticale leerlijn en bouwt men aan een horizontale leerlijn voor de verschillende leergebieden en leerdomeinen. Dit alles wordt bewaakt door een efficiënte aanbodevaluatie.

Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

Vanuit de 'leer-kracht' van leerlingen en leerkrachten willen we werkelijkheidsnabij onderwijs, gericht op betekenisvol leren aanbieden. We brengen de maatschappij in de school en laten de leerlingen proeven van wat rond hen leeft. De gezonde leerambitie van de kinderen en het positief en veilig leerklimaat gecreëerd door zowel het team als de leerlingen vormen de basis van het kwaliteitsvol onderwijs dat wij willen bieden. Leerkrachten stellen hoge, maar realistische verwachtingen en willen zo inzetten op de effectiviteit van het leren en ontwikkelen op onze school. De leerkrachten geven les op een begeleidende en ondersteunende manier, de leerlingen worden vaardig gemaakt in het onderzoeken en in het ontwikkelen van leerstrategieën. Met de doelen van het katholieke onderwijs Vlaanderen voor ogen, binnen het wettelijk kader van de eindtermen, en aan de hand van diverse werkvormen en handleidingen aangevuld met de creatieve inbreng en interesses van kinderen en leerkrachten trachten we deze opdracht te vervullen.

Werken aan de ontplooiing van elk kind, brede zorg

In alles wat we doen, staat de uniciteit van het kind centraal. Om ervoor te zorgen dat elk kind optimale onderwijskansen krijgt, is kwaliteitsvol onderwijseen must. Binnen de krachtige leeromgeving vormt het unieke profiel van elke leerling de basis voor het onderricht. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen die (groei)kansen dreigen te missen. Mede door het gelijke onderwijskansenbeleid geven we blijk van onze verantwoordelijkheid voor elke leerling. Door het differentiëren komen we tegemoet aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het team hecht veel belang aan een open communicatie, omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van een brede leer- en leefomgeving.


Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

VBS De Duizendpoot is een kleine, gezellige en warme school die samen met verschillende partners wilt groeien. Wij werken als schoolteam, onder leiding van de directie, samen met het schoolbestuur De Duizendpoot v.z.w. binnen een groter geheel van de scholengemeenschap 'TUMULI'.

We werken samen met de kinderen en ouders als belangrijkste spelers in de klas en op de speelplaats. We streven een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid na. We doen als school beroep op de lokale gemeenschap om hen te laten proeven van wat de landelijke omgeving te bieden heeft. Om de christelijke traditie en het geloof van waaruit de school werkt door te geven, werken we nauw samen met de lokale kerkgemeenschap. We doen beroep op externen vanuit het onderwijslandschap, die samen met ons kwaliteitsvol onderwijs ondersteunen en stimuleren. Elke school heeft nood aan een goede organisatie die zichtbaar is in ons opvoedingsproject, visies en beleidsplannen. De school wordt gedragen door het hele team, onder inspirerende leiding van de directie. Vanuit een houding van samenwerking en overleg maakt het team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering.