Zorg / CLB

Onze grootste zorg is het leerproces van je kind zo goed mogelijk te begeleiden! 

Zich goed voelen in de klas en op school is een eerste voorwaarde om tot leren te komen. Het welbevinden van onze leerlingen houden we daarom goed in de gaten, in de klas en op de speelplaats. 

Al tijdens de eerste dagen van het nieuwe schooljaar voelen onze leerkrachten de sterke en zwakkere kanten van je kind aan. Deze kennis en ervaring integreren ze in hun werk. Daarnaast rekenen we ook op de ouders om ons via formele en informele contacten te informeren over hun kind. 

In de mate van het mogelijke streven we naar onderwijs op maat van ieder kind. Sommige kinderen hebben echter nood aan heel specifieke maatregelen. Wanneer er sprake is van een leerstoornis of een handicap overleggen we graag met ouders, CLB en/of hulpverleners welke maatregelen we op school best treffen; 

Ook kinderen die de leerstof vlugger beet hebben dan de gemiddelde leerling willen we zo goed mogelijk begeleiden door meer uitdagende leerstof aan te reiken. Is er sprake van hoogbegaafdheid, dan kan er in overleg met ouders, (zorg)leerkrachten en directie naar een alternatieve aanpak gezocht worden. Hieraan gaat altijd een IQ-test vooraf. Dit vragen we om te vermijden dat de leerling toch nog hiaten zou hebben in het geheel van de leerstof. 

In onze school zijn sinds schooljaar 2015-2016 twee zorgcoördinatoren actief: een zorgcoördinator voor de kleuterschool en een zorgcoördinator voor de lagere school. Zij kunnen de leerkrachten helpen om je kind zo goed mogelijk te begeleiden. Deze hulp kan bestaan uit de nodige achtergrondinformatie of bijkomend didactisch materiaal aanreiken of een kind af en toe individueel te begeleiden. 

Ouders kunnen altijd contact opnemen met een van de zorgcoördinatoren om samen met hen naar een oplossing te zoeken. Maar ook de kinderen kunnen vragen om een gesprek als ze in de knoop zitten met iets, hulp willen hebben bij het oplossen van problemen rond leren of als ze gewoon een luisteren oor willen voor persoonlijke problemen. Met de leerlingen wordt dan afgesproken dat zij bepalen wat er eventueel kan gezegd worden aan derden. Alleen als het kind in gevaar is, is de zorgcoördinator verplicht om dit door te geven aan de bevoegde personen. 

Onze zorgcoördinatoren zijn juf Vera Cloots en juf Sara Vanoppen. Je kan hen bereiken op 016 77 75 20.

We werken samen met CLB en krijgen regelmatig bezoek van An Boven of Elien De Belie, onze vaste contactpersonen. Met hen bespreken we de zorgkinderen en zoeken we naar oplossingen voor problemen. De CLB-medewerkers volgen ook de MDO's (bespreking van alle leerlingen in oktober, maart en juni door een multidisciplinair team met o.a. leerkrachten, zorgcoördinator, directie en externe hulpverleners als logopedisten, kinesisten, ...). De informatie over leerlingen is vertrouwelijk en wordt discreet behandeld. Enkel de mensen die deze informatie nodig hebben om goed met je kind te kunnen werken, worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Als ouder kan je uiteraard ook zelf contact opnemen met het CLB: